Stručni organi Opšte bolnice Bijelo Polje su:
Stručni kolegijum

Komisija za unapređenje i kontrolu kvaliteta rada

Stručni kolegijum:

Komisija za unapređenje i kontrolu kvaliteta rada:
Predsjednik: Dr Sekulić Cvijeta, ljekar specijalista internista – kardiolog

Članovi:
Dr Nanevski Jasminka, specijalista radiolog
Dr Miladinović Duško, specijalista opšte hirurgije
Suljević Mensura, dipl.pravnik