ZAŠTITNIK PRAVA PACIJENATA

U 2020. godini, imali smo 1 pismeni prigovor na rad – postupak zdravstvenih radnika. Izvještaji o podnijetim prigovorima pacijenata kvartalno se podnose Ministarstvu zdravlja.

Ana Perišić

diplomirani pravnik
Broj telefona: 050/ 486 - 224

Zatražite mišljenje, savjet ili informaciju

U Opštoj bolnici se pruža zdravstvena zaštita pacijentima iz sledećih specijalističkih grana:

  • Pacijenti koji smatraju da je povrijeđeno ili ugroženo njihovo zakonom garantovano pravo, mogu se obratiti pismenim putem Zaštitniku prava pacijenata, koji se nalazi u zgradi Uprave – kancelarija opštih i pravnih poslova

  • Zaštitnik je nadležan za davanje pravnih savjeta, rješavanje eventualnih nesporazuma i ocjenu osnovanosti podnijetog prigovora u roku od 5 dana.
  • Nezadovoljan pacijent može se obratiti pismenim putem i zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja, zgrada Vektre, 20000 Podgorica.

NAPOMENE:

  • anonimni prigovori se ne evidentiraju
  • prigovor se podnosi usmeno ili pismeno
  • prigovor podnosi pacijent ili član njegove uže porodice
  • odgovor se dostavlja podnosiocu prigovora u roku od 3 dana – prigovor i odgovor kucaju se u dva primjerka
  • predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje, mora biti preciziran u pogledu vrste, vremena, mesta i lica na koje se prigovor odnosi – zaštitnik pacijentovih prava odgovor daje kao: pravni savet, mišljenje ili obavještenje o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava – pacijent nezadovoljan nalazom po prigovoru, može se obratiti zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja Crne Gore..